© Martin Adema 2019  
6,00
Indian Giver
Indian Sky
Indy Heir Apparent
20,00
Hoogte 55 cm Bloem 10 cm Bloei VM Type D
Farris 1963 Hoogte 55 cm Bloem 15 cm Bloei M Type D
Andrson 2003 Hoogte 65 cm Bloem 13 cm Bloei MLH Type T
6,00
     Ferguson 1991